Keystones

Masterlan keystone UTP Cat.5e, white (for sockets)

Masterlan keystone UTP Cat.5e, white (for sockets)

LY-KJ5-16
Masterlan keystone UTP Cat.6, white (for sockets)

Masterlan keystone UTP Cat.6, white (for sockets)

LY-KJ6-10
Masterlan self-tapping keystone UTP Cat.5e, white, rear terminal block

Masterlan self-tapping keystone UTP Cat.5e, white, rear terminal block

LY-KJ5-17
Masterlan self-tapping keystone UTP Cat.5e, white, upper terminal block

Masterlan self-tapping keystone UTP Cat.5e, white, upper terminal block

LY-KJ5-18
Masterlan self-tapping keystone UTP Cat.5, white, rear terminal block

Masterlan self-tapping keystone UTP Cat.5, white, rear terminal block

LY-KJ5-19
Masterlan self-tapping keystone UTP Cat.6a, white, rear terminal block

Masterlan self-tapping keystone UTP Cat.6a, white, rear terminal block

LY-KJ6A-15
Masterlan toolless keystone FTP Cat.5e

Masterlan toolless keystone FTP Cat.5e

LY-KJ5-20
Masterlan self-tapping keystone UTP Cat.5e, black, upper terminal block

Masterlan self-tapping keystone UTP Cat.5e, black, upper terminal block

LY-KJ5-21
Masterlan self-tapping keystone UTP Cat.6, black, upper terminal block

Masterlan self-tapping keystone UTP Cat.6, black, upper terminal block

LY-KJ6-21